Cỏ được ưu tiên bón đạm, tuy nhiên nếu thiếu lân và kali lá cỏ có màu tím, đầu lá khô dần, cỏ kém chịu hạn.

Lượng bón cho mỗi m2 cỏ như sau:
1) Bón lót khi trồng:
2-3kg phân chuồng hoai hoặc phân tro
50-100gam Lân Đầu Trâu
Phân bón cần trộn đều với lớp đất mặt trước khi trồng

2) Thúc định kỳ sau mỗi lần cắt xén:
30-50gam Compomix
Phân hữu cơ bón 1-2 lần với lượng 2-3kg/năm
Phun phân bón lá Đầu Trâu 901 với lượng 1-2 gam/1 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.