File dự toán cây xanh lập trên cơ sở dữ liệu:

1.định mức cây xanh lấy từ dữ liệu của chương trình Hitosoft (có mua bản quyền) trích sang, và đối chiếu với cuốn định mức cây xanh bộ xây dựng ban hành, trong đó ghi chú rất rõ những phần “lão làng dự toán” hitosoft nhập sai vì vậy các bạn dùng dự toán hitosoft đối chiếu ở đây sẽ cập nhật sửa sai được, chương trình viết rất sơ sài chỉ để có thể dùng được và không tốn phí, không dám so sánh với “lão làng” nhưng thật tình dữ liệu hitosoft có một số nhập bị lỗi, xem ghi chú trong file, và cách tách từng chủng loại cây, thêm phần vận chuyển thì dữ liệu đầy đủ hơn.

2. Đơn giá lấy theo công bố đơn giá của tỉnh Vĩnh Long trên mạng, file Word đưa sang.
Tặng các bạn cần dự toán, xài và góp ý:

Tải về Mẫu 1 Dự Toán Cây xanh

Tải về Mẫu 2 Dự Toán Cây xanh