Đơn giá duy trì cây xanh đô thị thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở bộ Định mức duy trì cây xanh đô thị được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 và bộ Định mức dự toán bổ sung chuyên ngành công viên cây xanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố công bố kèm theo Công văn số 3915/UBND-ĐTMT ngày 3/8/2009

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Tải về Don-gia-duy-tri-cay-xanh-do-thi-TP-HCM-2010.PDF