“Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị” này áp dụng thống nhất trong cả nước và là cơ sở để xác định giá dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với công tác duy trì cây xanh đô thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tải về: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ – 14/2007/QĐ-BXD

Tải về Quyet dinh & Muc luc.doc

Tải về link 1: Dinh muc Duy tri cay xanh.doc

Hoặc

Tải về link 2: Dinh muc Duy tri cay xanh.pdf