Nội dung của công văn số 3532/UBND-ĐTMT ngày 12/6/2007 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công dự toán cây xanh.

Tải về: Dieuchinh-hesonhancong-chuyennganhCVCX-10-2006.doc