Công văn 481/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành.

Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

Chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở tham khảo áp dụng một số đơn giá được lập theo mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng đã ban hành kèm Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh Cà Mau nhưng chưa có đơn giá để thay thế (gồm Đơn giá công tác sản xuất cây xanh đô thị; Đơn giá công tác lắp đặt máy, thiết bị trong xây dựng) thì: chi phí nhân công trong dự toán được nhân với hệ điều chỉnh tối đa KNC; chi phí máy thi công trong dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh tối đa KM ứng với mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm xây dựng công trình. Hệ số điều chỉnh tối đa cho phép KNC, KM được xác định theo bảng dưới đây:

Số thứ tự Tên hệ số điều chỉnh Vùng II
Mức lương tối thiểu 1.200.000 đồng/tháng
Vùng III
Mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng
Vùng IV
Mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng
01 Chi phí nhân công (KNC) 5,152 4,536 3,629
02 Chi phí máy thi công (KM) 1,669 1,612 1,581

Tải đầy đủ công văn về: Huong-dan-dieu-chinh-du-toan-chi-phi-cong-trinh-o-ca-mau-481_SXD-KTXD.doc

Nguồn: sưu tầm